img


มนุษยธรรม
ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร
จำนวนหน้า : 75 หน้า
เข้าอ่าน : 108 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:27:41 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
"ธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์" คือเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ หากสังคมมนุษย์ไม่มีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแล้ว มนุษย์ก็จะมีพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั่ว ๆ ไป เพราะเมื่อไม่มีศีลแล้วมนุษย์ย่อมก่อความเดือดร้อน ให้กันและกันเสมอและหาความสงบในชีวิตได้ยากสรุปได้ว่ามนุษยธรรม หมายถึง ธรรมของคน ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณา
หนังสือแนะนำ
ของว่าง
( เข้าชม : 302 ครั้ง )


ผลของงานคือทุนของเรา
( เข้าชม : 251 ครั้ง )


ปาฏิหาริย์สานใจ
( เข้าชม : 820 ครั้ง )